سه شنبه 12 مهر 1401 07 ربيع الأول 1444 4 اکتبر 2022

درباره فرمانداری

فرماندار (شرح وظایف)
 • حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت و فراهم نمودن موجبات اجرایی صحیح آن
 • ارتباط در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصادی محل
 • ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل
 • اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه صدور دستورهای قانونی به آنها
 • نظارت و مراقبت در امور آموزشی ، تربیت بدنی ، بهداشت ، کشاورزی و ...
 • بررسی و تهیه پیشنهادات لازم برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه
 • رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوطه و تسلیم به مقام ما فوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه
 • انجام انتخابات طبق قانون و آئین نامه های مربوطه
 • نظارت در امور انجمنهای شهر و بررسی تصویب نامه های انجمنهای مذکور به منظور تأئید یا رد آنها
 • تشکیل شورای عمرانی شهرستان برای اجرای وظایف مقرره و همچنین شورای اداری شهرستان
 • اعمال و برقراری نظم و امنیت از طریق شورای تامینی شهرستان

معاون فرماندار
 • نظارت بر امور اشتغال و رسیدگی بوضع بیکاران منطقه و ارائه پیشنهادهای لازم در این زمینه
 • رسیدگی به وضع صدمه دیدگان از حوادث طبیعی و اقدام در تامین رفاه آنان از طریق بازسازی مناطق آسیب دیده
 • بررسی و تهیه گزارش عملکرد ماهیانه فرمانداری و سایر ادارات تابعه بمنظور طرح در جلسات شهرستان جهت آگاهی و روشن شدن اذهان عمومی
 • نظارت بر فعالیت مراکز تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای پیشرفت کار آنان
 
بخشدار مرکزی
 • حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت
 • مراقبت در بهبود و پیشرفت ارضاع اجتماعی و اقتصادی محل
 • ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل
 • نظارت و مراقبت در امور آموزشی ، تربیت بدنی ، بهداشت ، کشاورزی ، انجمن ها ، عمرانی و ... در بخش و محل
 • مراقبت در حسن اجرای وظیفه عمومی در حوزه بخش